شرح وظایف و ماموریت مرکز
پرتال سامانه مدیریت شهری 137 شهرداری زنجان
سامانه 137 شرکت فراداده
32 بازدید این هفته
69 بازدید هفته گذشته
80119 بازدید تا کنون