شرح وظایف و ماموریت مرکز
پرتال سامانه مدیریت شهری 137 شهرداری زنجان
سامانه 137 شرکت فراداده
26 بازدید این هفته
145 بازدید هفته گذشته
71659 بازدید تا کنون