شرح وظایف و ماموریت مرکز
پرتال سامانه مدیریت شهری 137 شهرداری زنجان
سامانه 137 شرکت فراداده
23 بازدید این هفته
65 بازدید هفته گذشته
78222 بازدید تا کنون