خدمات الکترونیکی

ثبت درخواست
شرح درخواست
 
آدرس
نام و نام خانوادگی
تلفن
موبایل
   
ایمیل
 
ناحیه
منطقه
محله
تصویر پیوست
 

      
پرتال سامانه مدیریت شهری 137 شهرداری زنجان
سامانه 137 شرکت فراداده
36 بازدید این هفته
69 بازدید هفته گذشته
80123 بازدید تا کنون