ثبت درخواست
1. از طریق شماره تلفن سه رقمی 137
2. ارسال پیامک به شماره 3000237
3. ارسال پست الکترونیک به آدرس  137@Zanjan.ir
4. ثبت درخواست ها از طریق پرتال 137 به آدرس 137.Zanjan.ir

پرتال سامانه مدیریت شهری 137 شهرداری زنجان
سامانه 137 شرکت فراداده
29 بازدید این هفته
69 بازدید هفته گذشته
80116 بازدید تا کنون