پیگیری درخواست ها
پس از ثبت درخواست های شهروندان در سامانه کد رهیگری به شهروندان ارائه میگردد. با این کد از راه های زیر میتوانند از وضعیت درخواست مطلع شوند
1. تماس با تلفن 137 و ارائه کد رهگیری به کارشناسان مرکزی و دریافت پاسخ
2. ارسال کد رهیگری به شماره 3000237 . در این حالت سامانه پس از چند دقیقه آخرین وضعیت درخواست را برای شهروند ارسال میکند. 
3. از طریق پرتال 137 و مراجعه به بخش پیگیری درخواست ها.

پرتال سامانه مدیریت شهری 137 شهرداری زنجان
سامانه 137 شرکت فراداده
19 بازدید این هفته
69 بازدید هفته گذشته
80106 بازدید تا کنون