شهریار محله

شهریار محله شهروندان مسئولی هستند که بصورت داوطلبانه با شهرداری همکاری می نمایند. هدف از راه اندازی این طرح مشارکت هرچه بیشتر شهروندان در جهت افزایش کیفی و کمی خدمات شهرداری همچنین ارائه آموزش های شهروندی به شهروندان می باشد.

شهریار محله می تواند از طریق پرتال 137 و یا ارسال پیامک و یا تماس تلفنی با 137 درخواست ها را با نام خود ثبت نمایند.

شهریار محله چه کارهایی انجام میدهند.

1.        ثبت مشکلات محله

2.        پیگیری درخواست های ارسال شده از محله ها

3.        ارائه آموزش های شهروندی در محله ها

4.        ثبت پیشنهادات و ایده های نو برای محله

پرتال سامانه مدیریت شهری 137 شهرداری زنجان
سامانه 137 شرکت فراداده
27 بازدید این هفته
65 بازدید هفته گذشته
78226 بازدید تا کنون